پونجابی (2014)
اشفورد (2013)
دیستاسو و همکاران (2011)
ایلانارزی (2010)
انجمن کسب وکار ایمن (2009)
فقدان اعتبار و صداقت داده ها بلبی (2015)
پیکازو و همکاران (2012)
انجمن کسب وکار ایمن (2009)
رعایتنکردن مسائل اخلاقی در شیوه های جمعآوری داده ها آندرونیکاکیس (2012)
رعایتنکردن مسائل اخلاقی در عدم افشای وابستگی به سازمان آندرونیکاکیس (2012)
نقض یا تهدید حریم خصوصی افراد محکم کار و حلاج (1393)
اندرسون و اسلمپ (2011)
روزنبلوم (2007)
انتشار اطلاعات خصوصی سازمان به صورت عمدی و آگاهانه پونجابی (2014)
گریفین (2014)
فیلد و چلیاه (2012)
ایلانارزی (2010)
انجمن کسب وکار ایمن (2009)
ویلسون (2009)
نشت اطلاعات محرمانه مشتری (ارباب رجوع) بلبی (2015)
انتشار نرم افزارهای مخرب (بدافزارها) بلبی (2015)
آندرونیکاکیس (2012)
ایلانارزی (2010)
ویلسون (2009)
انجمن کسب وکار ایمن (2009)
ادامه جدول 1
ریسک شناسایی شده محقق یا نظریه پرداز
تغییر و دستکاری اطلاعات کاربر و پایگاه دادهاز طریق نرم افزارهای مخرب
(بدافزار) انجمن کسب وکار ایمن (2009)
انتشار ویروسها ایلانارزی (2010)
تهدید حریم خصوصی، برند و اعتبار سازمان بلبی (2015)
آندرونیکاکیس (2012)
فیلد و چلیاه (2012)
اندرسون و اسلمپ (2011)
دیستاسو و همکاران (2011)
ایلانارزی (2010)
روزنبلوم (2007)
نتیجه معکوس کمپین های رسانههای اجتماعی آندرونیکاکیس (2012)
تبلیغات بد آندرونیکاکیس (2012)
نظرهای منفی کارمندان ناراضی سازمان فیلد و چلیاه (2012)
ویلسون (2009)
نظرات منفی مشتری (ارباب رجوع) فیلد و چلیاه (2012)
ویلسون (2009)
هک شدن سایت، کانال یا گروه سازمان بلبی (2015)
انجمن کسب وکار ایمن (2009)
اعتماد نامعقول کارمندان سازمان به کاربران رسانه های اجتماعی بلبی (2015)
هدایت نامناسب رسانههای اجتماعی توسط کارکنان سازمان گریفین (2014)
بیعتماد عمومی نسبت به سازمان پیکازو و همکاران (2012)
انتقاد عمومی نسبت به سازمان یا مدیریت سازمان پیکازو و همکاران (2012)
دیستاسو و همکاران (2011)
سرقت اطلاعات آندرونیکاکیس (2012)
پیکازو و همکاران (2012)
ایلانارزی (2010)
حمله به سازمان از طریق جعل هویت آن آندرونیکاکیس (2012)
پیکازو و همکاران (2012)
حمله هجوی به سازمان آندرونیکاکیس (2012)
دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات سازمانی فیلد و چلیاه (2012)
انجمن کسب وکار ایمن (2009)
کلاهبرداری اینترنتی بلبی (2015)
ویلسون (2009)
انجمن کسب وکار ایمن (2009)
ادامه جدول 1
ریسک شناسایی شده محقق یا نظریه پرداز
رعایت نکردن قوانین و مقررات بلبی (2015)
آندرونیکاکیس (2012)
اندرسون و اسلمپ (2011)
نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی بلبی (2015)
نقض مالکیت معنوی بلبی (2015)
پیکازو و همکاران (2012)
دیستاسو و همکاران (2011)
جرایم سایبری و فعالیتهای غیرمجاز توسط کارمندان سازمان بلبی (2015)
نقض چارچوبهای قانونی ملی و بین المللی در خصوص امنیت اطلاعات پیکازو و همکاران (2012)
نبود یا کمبود کنترل و نظارت مناسب بر رسانههای اجتماعی گریفین (2014)
دیستاسو و همکاران (2011)
سیاستها و رویههای ضعیف مرتبط با رسانههای اجتماعی گریفین (2014)
نبود چارچوب قانونی برای فعالیت های مربوط به شبکه های اجتماعی پیکازو و همکاران (2012)
عدم تنظیم فرایندی برای سازماندهی، ساختار و توزیع داده ها پیکازو و همکاران (2012)
استفاده بیش از حد کارکنان از رسانههای اجتماعی طی ساعات کاری فیلد و چلیاه (2012)
کاهش بازدهی کارکنان بلبی (2015)
فیلد و چلیاه (2012)
ویلسون (2009)
کاهش تمرکز کارکنان بر کار سازمانی بلبی (2015)
فیلد و چلیاه (2012)
کاهش پاسخگویی سازمانی بلبی (2015)
کاهش کیفیت خدمات رسانی سازمان بلبی (2015)
کاهش سطح رضایتمندی مشتری (ارباب رجوع) بلبی (2015)
افزایش هزینههای سازمانی و اتلاف منابع بلبی (2015)
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، از دسته پـژوهشهـای کـاربردی؛ از لحـاظ نحـوه گـردآوری داده هـا،اکتشافی و از نظر نوع، پیمایشی است. در این تحقیـق از تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـرای تعیـینمؤلفه ها استفاده شده است. در پژوهش حاضر، نمونه گیری در سه مرحله انجام گرفت؛ در مرحلـهاول برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از 12 خبره که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شـدند ، نظرسنجی شد. این افراد شامل 8 نفر در حوزه شهـرداری (شهردار، مـدیران و رئـیس اداره هـای ناحیه 3 منطقه 22)، 2 نفر استاد دانشگاه در حوزه روان شناسی، 1 نفر در حوزه فناوری اطلاعات و 1 نفر در حوزه حقوقی (وکیل پایه یک دادگستری) بودند. در مرحله دوم کـه بـه بررسـی میـزانآسیب پذیری می پرداخت، جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شـهردار ی منطقـه 22 تهران به تعداد 162 نفر (61 مدیر و 101 نفر کارشناس) بودند که از میان آنها حداقل حجم لازم، یعنی 114 نفر (43 مدیر و 71 کارشناس) به روش تصادفی طبقهای برای نمونه انتخاب شدند. در این مرحله برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 48 سؤال طراحـی شـدکه پس از کسب نظر متخصصان و خبرگان حوزه فنـاوری اطلاعـات و اعمـال اصـلاحات لازم، چهار سؤال از پرسشنامه حذف شد و چند سؤال نیز از لحـاظ نگارشـی تغییـر کـرد. پایـایی ابـزارتحقیق به کمک ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه 30 تایی سنجیده شـد . نتـایج پـیش آزمـون، مقادیر آلفای کرونباخ محاسبه شده را بیش از 7/0 نشان داد که این رقم گویـای پایـایی مناسـبابزار تحقیق است. در مرحله سوم نیز برای دسته بندی مؤلفه های مرحله دوم در مقوله کلی تر، 15 نفر از حوزه های مختلف فناوری اطلاعات، مـدیریت دولتـی و مـدیران و کارشناسـان شـهرداری منطقه 22 تهران به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند.

یافته های پژوهش
در این پژوهش حدود 8/72 درصد پاسخ دهندگان مرد و 2/27 درصد آنها زن بودنـد . همچنـین ازلحاظ مدرک تحصیلی، 4/61 درصد پاسخ دهنـدگان مـدرک کارشناسـی و 6/38 درصـد مـدرککارشناسی ارشد داشتند.
در مرحله اول بر اساس داده های جدول 1، پرسشنامه ای تـدوین شـد و بـه صـورت قضـاوتیهدفمند در اختیار 12 نفر از خبرگان قـرار گرفـت. تحلیـل پرسشـنامه از طریـق تحلیـل عـاملیاکتشافی به روش مؤلفه های اصلی انجام شد. شاخص کفایت نمونه برداری 938/0 به دسـت آمـدکه نشان د هنده کفایت نمونه گیری است. همچنین میزان مجذور کای کرویت بارتلت 902/6650 با درجه آزادی 946 بود. این مقادیر حاکی از مناسب بودن داده هاست؛ به ایـن معنـا کـه محقـقمی تواند برای تحلیل عاملی از آنها استفاده کند. ارزش ویژه سه عامل بزرگ تر از 1 به دست آمد.
این سه عامل در مجموع 62 درصد کل واریانس بین 44 عامل مورد مطالعه را تبیـین مـی کننـد .
برخی پژوهشگران به منظور تحقیق درباره روابط بین متغیرهـا و همچنـین دسـتیابی بـه تعـاریفعامل ها، ضرایب بیشتر از 3/0 و گاهی بیشتر از 4/0 را در تعریف عامل ها مهم و معنادار می داننـدو ضرایب کمتر از این حدود را بهعنوان صفر (عامل تصادفی) در نظر می گیرند. در پژوهش حاضر ضریب معنادار 4/0 مد نظر قرار گرفت و چهار عامل استخراج شد. برای دانستن اینکه آیا عامل ها از هم مستقل هستند یا خیر، از چرخش واریماکس استفاده شد که داده های آن در جـدول 2 درج شده است.
جدول 2 . چرخش واریماکس متغیرهای پژوهش
عامل ها سؤال عاملها سؤال
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0/63 23 0/67 1
0/58 24 0/78 2
0/45 25 0/79 3
0/43 26 0/62 4
0/57 27 0/50 5
0/70 28 0/55 6
0/78 29 0/68 7
0/81 30 0/53 8
0/75 31 0/66 9
0/54 32 0/78 10
0/58 33 0/66 11
0/66 34 0/67 12
0/55 35 0/49 13
0/53 36 0/53 14
0/53 37 0/47 15
0/57 38 0/63 16
0/62 39 0/51 17
0/53 40 0/56 18
0/52 41 0/50 19
0/81 42 0/51 20
0/73 43 0/66 21
0/55 44 0/59 22

با توجه به جدول 2 و بر اساس همبسته بودن عامل های تمام پرسش ها، نام هـای پیشـنهادیبرای عامل ها همراه با تعداد سؤال ها در جدول 3 آمـده اسـت. بـر اسـاس نتـایج تحلیـل عـاملیاکتشافی 44 ریسک شناسایی شده در قالب 12 عامل به شرح شکل 1 است.
جدول 3. عامل ها و سؤال های پرسشنامه بعد از چرخش واریماکس
سؤالهای پرسشنامه بعد از چرخش واریماکس عامل ها
سؤال های 1 تا 2 انتشار تصادفی اطلاعات
سؤال 3 انتشار هرزنامه
سؤال های 4 تا 5 فقدان درستی و قابلیت اطمینان دادهها
سؤال های 6 تا 10 رعایت نکردن اخلاق
سؤال های 11 تا 13 انتشار بدافزارها
سؤال های 14 تا 23 تهدید اعتبار
سؤال های 24 تا 28 سرقت هویت
سؤال های 29 تا 33 رعایت نکردن قوانین و مقررات
سؤال 34 کنترل و نظارت ناکافی
سؤال های 35 تا 37 سیاست ها، خط مشیها و استراتژیهای ناکارآمد
سؤال های 38 تا 40 بهرهوری فردی
سؤال های 41 تا 44 بهرهوری سازمانی

شکل 1. مدل مفهومی استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی
در ادامه بـه ارائـه توضـیح مختصـری در خصـوص هـر یـک از متغیرهـای مـدل مفهـومیاستخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته شده است.
انتشار تصادفی اطلاعات: این مفهوم به معنای به اشتراک گذاری عمـومی اطلاعـات، دادههـا وعقایدی است که باید به صورت خصوصی و محرمانه حفظ شوند (آندرونیکاکیس، 2012).
انتشار هرزنامهها: هرزنامه به معنای پیام یا نامه الکترونیکی است که بـدون درخواسـت گیرنـدهبرای افراد بی شماری فرستاده می شود.
فقدان درستی و قابلیت اطمینان داده ها: این مفهوم بهمعنای عدم وجـود دادههـای صـحیح،مناسب و معتبر در عرصههای مختلف سازمان است (سخایی، 1394).
رعایتنکردن اخلاق: این مفهوم به معنای استفاده از روشهای غیراخلاقی توسـط کـاربران دربه کارگیری رسانه های اجتماعی به عنوان کانال جدید ارتباطی است (آندرونیکاکیس، 2012).
انتشار بدافزارها: اصطلاح بدافزار در واقع به نرم افزاری اشاره دارد که به طور اختصاصـی بـرای آسیبرسانی به سیستم رایانهای بدون اطلاع و رضایت صاحب سیستم اقدام میکند. رسـانههـایاجتماعی کانال جدیدی را برای توزیع انواع گوناگونی از نرم افزارهای مخـرب ماننـد ویـروس هـا، کرمها یا اسبهای تروجان فراهم میکنند (آندرونیکاکیس، 2012).
تهدید اعتبار: شهرت و اعتبار، منعکس کننده نوع درک و نگرش افکار عمومی از یک شرکت یا سازمان است. ریسکهای اعتباری و شهرتی در ارتباط با موقعیتهایی هستند کـه مـیتواننـد ازطریق رسانههای اجتماعی تأثیرات معکوسی بر وجهه عمومی و قابلیت اعتمـاد یـک شـرکت یـاسازمان برجای گذارند (آندرونیکاکیس، 2012).
سرقت هویت: بر مبنای بیانیه کمیته تجارت فدرال، سرقت هویت هنگامی اتفاق مـیافتـد کـهفردی مجرم، از اطلاعات هویتی و شخصی فرد دیگر مثل نام، نامهای مستعار و حتی اطلاعـاتمربوط به کارت اعتباری بدون اجازه شخص و به منظـور ارتکـاب کلاهبـرداری یـا سـایر جـرایم سوءاستفاده کند (آندرونیکاکیس، 2012).
رعایت نکردن قوانین و مقررات: این مفهوم بـه معنـای پیـروی نکـردن سـازمان از قـوانین واستانداردهای از پیش تعیین شده در بـه کـارگیری رسـانههـای اجتمـاعی اسـت (آنـدرونیکاکیس،2012).
کنترل و نظارت ناکافی: کنترل و نظارت شامل ارزیابی تصمیمها و برنامه ها از زمان اجرای آنها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدف های برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی است. چنانچه این فرایند اثربخش نباشد یا کنترل و نظارت ناکافی و بـدون دقـت انجـامشود، موقعیت سازمان به خطر می افتد (جاسبی، 1370).
سیاست ها، خط مشی هـا و اسـتراتژی هـای ناکارآمـد : منظـور میـزان ریسـکی اسـت کـه تصمیم گیرندگان برای دستیابی به اهداف سازمان حاضر به پذیرش آن هستند. در تنظیم اهـدافاستراتژیک، خط مشی ها و سیاست های سازمانی، ابتدا به میزان ریسک پذیری توجه می شود و پس از آن، حدودی برای ریسک نامطلوب مد نظر قرار می گیرد (اسماعیل نژاد، 1391).
بهره وری فردی: بهره وری دیدگاهی است که در آن هر فرد می تواند کارهـا و وظـایفش را هـرروز بهتر از قبل انجام دهد. بدیهی است درگیری فزاینده با شبکه هـای اجتمـاعی سـبب کـاهشزمان مفید کاری و به تبع آن کاهش بهره وری فردی میشود (روستاخیز، 1392).
بهره وری سازمانی: بهره وری سازمانی، بیشترین میزان استفاده از منابع سـازمان (شـامل منـابعفیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل) است؛ به گونه ای که به کاهش هزینههای تولید، گسترش بازارها و بهبود معیارهای زندگی منجر شود. بـه زعـم اندیشـمندان، کـاهش بهـره وری فـردی درمجموع به کاهش بهره وری سازمانی میانجامد (روستاخیز، 1392).
در مرحله دوم، پرسشنامه تحقیق بـین 114 نفـر بـا اسـتفاده از روش نمونـه گ یـری تصـادفیطبقه ای توزیع شد. فرضیه های تحقیق بدین شکل تدوین شد که سرقت هویت؛ انتشار تصـادفی اطلاعات؛ انتشار بدافزارها؛ انتشار هرزنامه هـا؛ رعایـت نکـردن اخـلاق؛ رعایـت نکـردن قـوانین و مقررات؛ تهدید اعتبار؛ کنترل و نظارت ناکافی؛ سیاست ها، خط مشی ها و استراتژی های ناکارآمـد؛ فقدان درستی و قابلیت اطمینان داده ها؛ ریسک بهره وری فردی و ریسک بهـره وری سـازمانی؛ از ریسک های ورود سازمان های عمومی به شبکه های اجتماعی محسوب می شوند.
در این مرحله به منظور تعیین نوع آزمون، ابتدا به بررسی نرمال بـودن داده هـا بـا اسـتفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف پرداختـه شـد کـه در آن فـرض صـفر مبنـی بـر نرمـال بـودنداده هاست. با توجه به جدول 4، سطح معناداری تمام متغیرها بیشتر از مقدار خطای 05/0 اسـت،در نتیجه تمام متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.
همچنین با توجه به نرمال بودن دادهها، برای آزمایش فرضیهها، آزمون تیتک نمونـه ای بـهاجرا درآمد. فرض صفر حاکی از رد شاخص و فرض 1 ناظر بر پذیرش شاخص به عنـوان ریسـکورود به شبکههای اجتماعی در جامعه آماری است. فرضهای آماری به شرح زیر هستند.

جدول 4. نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
کولموگروف ـ اسمیرنوف متغیر
معناداری آماره 0/053 1/347 انتشار تصادفی اطلاعات
0/091 1/229 انتشار هرزنامه
0/063 1/308 فقدان درستی و قابلیت اطمینان دادهها
0/051 1/351 رعایت نکردن اخلاق
0/094 1/2 انتشار بدافزارها
0/062 1/318 تهدید اعتبار
0/59 0/0772 سرقت هویت
0/079 1/301 رعایت نکردن قوانین و مقررات
0/102 1/101 کنترل و نظارت ناکافی
0/089 1/247 سیاستها، خط مشیها و استراتژیهای ناکارآمد
0/099 1/143 ریسک بهرهوری فردی
0/116 1/011 ریسک بهرهوری سازمانی

جدول 5. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
معناداری
Sig آماره تی اختلاف
میانگین میانگین درجه
آزادی شاخص
0/000 18/284 0/993 3/993 113 ریسک سرقت هویت
0/000 16/162 1/136 4/136 113 ریسک انتشار تصادفی اطلاعات
0/000 17/339 0/991 3/991 113 ریسک انتشار بدافزارها
0/000 13/591 1/061 4/061 113 ریسک انتشار هرزنامه ها
0/000 17/121 1/037 4/037 113 ریسک رعایت نکردن اخلاق
0/000 16/993 0/984 3/984 113 ریسک رعایت نکردن قوانین و مقررات
0/000 18/390 0/886 3/886 113 ریسک تهدید اعتبار
0/000 14/175 0/991 3/991 113 ریسک کنترل و نظارت ناکافی
0/000 14/743 0/851 3/851 113 ریسک سیاست ها، خط مشی ها و استراتژی های ناکارآمد
0/000 15/180 1/136 4/136 113 ریسک فقدان درستی و قابلیت اطمینان داده ها
0/000 13/112 0/959 3/959 113 ریسک بهره وری فردی
0/000 11/185 0/882 3/882 113 ریسک بهره وری سازمانی
با توجه به کوچک تر بودن عدد معنـاداری از حـد آسـتانه (05/0)، فـرض صـفر بـرای همـه شاخص ها رد می شود؛ به این معنا که همه شاخص های مـدل بـه عنـوان ریسـک هـای ورود بـهشبکه های اجتماعی در شهرداری منطقه 22 تهران پذیرفته می شوند.
در مرحله سوم برای دسته بندی ریسک های دوازده گانه در مقوله های کلی تر، از نظر 15 نفر از کارشناسان حوزه های مختلف، مانند فناوری اطلاعات، مـدیریت دولتـی و مـدیران و کارشناسـانشهرداری منطقه 22 تهران به صورت قضاوتی هدفمند بهره برده شد. تحلیل داده ها با اسـتفاده ازتحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی، مقدار شاخص کفایت نمونـه بـرداری را 715/0 نشان داد که گویای کفایت نمونهگیری اسـت . همچنـین میـزان مجـذور کـای کرویـت بارتلـت187/5726 با درجه آزادی 526 به دست آمد که نشـان دهنـده مناسـب بـودن داده هاسـت ؛ یعنـی می توان از آنها برای تحلیل عاملی استفاده کرد.
ارزش ویژه سه عامل بزرگ تر از 1 به دست آمد. این سـه عامـل در مجمـوع 58 درصـد کـلواریانس بین 12 عامل مورد مطالعه را تبیین می کنند. برخی پژوهشگران به منظور تحقیق دربـارهروابط بین متغیرها و همچنین دستیابی به تعریف عامل ها، ضرایب بیشتر از 3/0 و گاهی بیشتر از 4/0 را در تعریف عامل ها مهم و معنادار می دانند و ضرایب کمتر از این حدود را بـه عنـوان صـفر
(عامل تصادفی) در نظر می گیرند. در پژوهش حاضر ضریب معنادار 4/0 مـد نظـر قـرار گرفـت و چهار عامل استخراج شد. برای دانستن مستقل بـودن عامـل هـا از هـم، از چـرخش واریمـاکساستفاده شد. داده های مربوط به چرخش واریماکس در جدول 6 ارائه شده است. با توجه به جدول 6 و بر اساس همبسته بودن عامل های هر پرسش، نام های پیشنهادی هر عامل همـراه بـا تعـدادسؤال ها در جدول 7 آمده است.

جدول 6. چرخش واریماکس متغیرهای پژوهش
عاملها سؤال عاملها سؤال
6 5 4 3 2 1 0/79 7 0/78 1
0/85 8 0/68 2
0/63 9 0/71 3
0/71 10 0/69 4
0/85 11 0/72 5
0/79 12 0/63 6

جدول 7. عامل ها و سؤال های پرسشنامه بعد از چرخش واریماکس
سؤالهای پرسشنامه بعد از چرخش واریماکس عاملها
سؤال 1 ریسک راهبردی
سؤال 2 ریسک نظارتی
سؤالهای 3 تا 6 ریسک امنیتی
سؤال 7 ریسک اخلاقی
سؤال های 8 تا 10 ریسک اطلاعاتی
سؤال های 11 و 12 ریسک بهره وری

بر اساس جدول بالا، ریسک اطلاعاتی در ریسک هایی مانند انتشار تصادفی اطلاعات، انتشار هرزنامه و فقـدان درسـتی و قابلیـت اطمینـان داده هـا؛ ریسـک اخلاقـی در ریسـک مـرتبط بـارعایت نکردن اخلاق؛ ریسک امنیتی در ریسک های مـرتبط بـا انتشـار بـدافزارها، تهدیـد اعتبـار،سرقت هویت و رعایت نکردن قوانین و مقررات؛ ریسک نظارتی در ریسـک مـرتبط بـا کنتـرل ونظارت ناکافی؛ ریسک راهبردی در ریسک مرتبط با سیاست ها، خـط مشـی هـا و اسـتراتژی هـایناکارآمد؛ و ریسک بهره وری در ریسک مرتبط با بهره وری فردی و سازمانی طبقه بندی شـد ند. در گام نهایی تلاش شد با اجرای تحلیل عاملی تأییدی از طریق مدل سازی معـادلات سـاختاری در نرم افزار Smart PLS، مقوله های احصاشده به صورت انحصاری دقیق تر بررسی شوند کـه نتـایجآن در شکل 2 مشاهده می شود. برازش مدل ارائه شده نیز در جدول 8 آمده است.

شکل 2. ضرایب بار عاملی تحلیل عاملی تأییدی
جدول 8. شاخص های برازش داده شده مدل
مقادیر اشتراکی آلفای کرونباخ 2
R مقدارC.R مقدارAVE عامل ها
1 1 0/653 1 0/862 ریسک راهبردی
0/862 0/846 0/809 0/926 0/721 ریسک نظارتی
1 1 0/808 1 1 ریسک امنیتی
0/721 0/841 0/627 0/905 0/759 ریسک اخلاقی
0/759 0/841 0/832 0/904 0/863 ریسک اطلاعاتی
0/863 0/951 0/778 0/926 0/633 ریسک بهره وری

بر اساس نتایج تحلیل داده ها، الگـوی نهـایی ریسـک هـای ورود سـازمان هـای عمـومی بـهشبکه های اجتماعی در قالب شکل 3 مشاهده می شود.

اخلاقی

ریسک

رعایت

نکردن

اخلاق

ریسک

ورود

های

سازمان

های

عمومی
شبکه

به

های
اجتماعی

بهره

ریسک

وری

بهره

فردی

وری

بهره

سازمانی

وری

ری
سک

راهبردی

سیاست

ها
،

خط

مشی

و

ها

استراتژی

ناکارآمد

های

نظارتی

ریسک

ناکافی

نظارت

و

کنترل

اطلاعاتی

ریسک

هرزنامه

انتشار

اطلاعات

تصادفی

انتشار

قابلیت

و

درستی

فقدان

داده

اطمینان

ها

ریسکامنیتی

بدافزارها

انتشار

اعتبار

تهدید

هویت

سرقت

رعایت

نکردن

مقررات

و

قوانین


پاسخ دهید