مدیریتی

وایت (1948)، گیولیک (1937)، الوانی و شریف زاده (1379) سازماندهی کریستوفلی (2010)، تیل و لی یو (2002)، واکسین و بتمن (2009) نظارت و ارزیابی الوانی و شریفزاده (1379)، حقیقی (1384)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (1384) فناوری مدیریتی آرمسترانگ (2008)، آلیسون (1982)، کارتر و کیتز(2007)، واکسین و بتمن (2009)، یانگ (1998)، هیز و سوا ( 2005)، دالی (2005)، ریشر (1999)، آزلکـوان و پرکینـز
(2009)
مدیریت منابع انسانی هیوز (1380)، فرازمند (2001)، فقیهی (1380) پاسخگویی

سیاسی

سیاسی

آلموند و پاول (1978)، آرم و لیبیت (1376)، دنهارت (1999)، عالم (1386) جامعهپذیری سیاسی دنهارت (1999)، وینسنت (1387)، استو (1992)، هدی (2001) حاکمیت کثرتگرا رابینسون (2004)، بانک جهانی (2004)، اولکان ( 2007)، شیهو (2004) ارتقای سلامت نظام اداری واسو (1997)، برنامه توسعه سازمان ملـل متحـد ( 2003)، پوتنـام (2000)، دنهـارت (1999)، کلاپر (1996)، دنهارت و دنهارت (2000)، دبزینسکیز (1997)
توسعه مشارکت عمومی فرازمند (2009)، روزنبلوم (1995)، پوتنام (1995)، دنهارت (1999)، بورگن (2007) ایجاد اعتماد عمومی آرجیریادیس (2006)، استو (1992)، روزنبلوم و رینی (2010)، کلینجر (2003) دادرسی اداری

قانونی

قانونی

کرناگان (2000)، هوپ (2009)، جانسون و مینرز (2000)، حقیقی (1384) حاکمیت قانون بری (2000)، استو (1992)، کول و پارستون (2006) رعایت حقوق سیاسی افراد روزنبلوم (1989)، هدی (2001)، ویلسون (1887)، دنهارت و دنهارت (2000) صیانت از حقوق مردم
کرگ و ویلیامز (2007)، روزنبلوم و رینی (2010) الزامات قانونی بر رفتارهایشغلی مارتینو (2009)، کایر (2007)، کرناگان (2000)، دنهارت و دنهارت (2000) اخلاق حرفهای

حرفه

ای

حرفه


پاسخ دهید