1. Psychological Contract
32. Psychosomatic . Entrepreneurial behavior
Occupational violence
Perceived professional competence
پاداش ها کمترین تأثیر را بر اهداف و عملکرد گروه می گذارد (اسکا، یرین، گنزالس کمینو، مارتینز پرز و مارتینز پرز ، 2005).
حمایت سازمانی ادراک شده نوعی نگرش شغلی است که نسبت به سایر نگرشها کمتر به آن توجه شده است (رابینز و جاج، 2008: 81). سازمان بـا تغییـر و مداخلـه در حمایـت از کارکنـان،می تواند رفتارهای مطلوب و مقبولش را به کارکنان منتقل کند، اما آیا ادراک از حمایـت سـازماندر کار گرو هی که موقعیت و هنجارهای خاصی دارد نیز می تواند مؤثر باشد؟ در بطالت اجتمـاعیبا وضعیتی روبه رو می شویم که فعالیت گروهی، مانعی برای فعالیت بهتر فرد ایجاد می کند؛ یعنـیگروه به جای تقویت عملکرد فرد موجب تضعیف عملکرد او می شود.
درباره بطالت اجتماعی نیز مطالعات محدودی به چشم میخورد و اغلب آنها در آزمایشگاه یـامیان تیم های ورزشی انجام گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است بـا بررسـی و شـناختتأثیر نگرش حمایت سازمانی ادراکشده بر بطالت اجتماعی در محیط واقعی کار، زمینـه کـاهشاین پدیده مخرب میان کارکنان فراهم شود. از این رو فرضیه ای بدین شرح در نظر گرفتـه شـدهاست: حمایت سازمانی ادراک شده، تأثیر منفی و معناداری بر بطالت اجتماعی دارد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی، الگوی مبتنی بر روابط تئوریـک میـان عوامـل و متغیرهـای اثرگـذار بـر موضـوعپژوهش است. متغیرهایی که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته میشود، بطالـت اجتمـاعی وحمایت سازمانی ادراک شده برگرفته از ادبیات پژوهشاند. شکل 1 مدل مفهـومی پـژوهش را بـهنمایش گذاشته است.

سازمانی

حمایت
ادراک

شده

اجتماعی

بطالت

سازمانی

حمایت

ادراک

شده


پاسخ دهید