ساختار سازمانی
موفقیت س یستم های مد یریتی و دستیابی به مقاصد راهبرد ی ، بدون برخورداری از ساختار سازمانی مناسب ، امکان پذ یر نیست ؛ بنابراین ، در پیاده ساز ی یک برنام مدیریتی و سازمانی دقیق ، سااختار سازمان ی اهمیت عمده ای دارد. در حقیقت ، ساختار سازمانی در اجرای هر پروژۀ بزر سازمانی ، هم خطوط اختیارات رسم ی و مسئولیت را مشخص م ی کند و هم م یزان مناسب رسمیت س یستم هاا و هماهنگی و ارتباطات را شفاف م ی سازد ) کردنائیج و همکار ان ، 1322 (. پژوهشها نشان مای دهاد که سی ستم ها ی جانش ی ن پروری وقت ی موفق ترند که رسمی ت مناسبی داشته باشند، سی ستم کنترلای و منابعکاف ی در اختی ار باشد )قیمت: تومان


پاسخ دهید