نکته کلیدی در پایداری اجتماعی پرورش مشارکت، مبادله و احترام بین جریـان هـای دولـت،کسب و کار و نهادهای هنری است. فرهنگ این مشارکت ها را رشد می دهد و به سـرعت نقـشخود را در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها در کانادا، استرالیا، زلاند نو و اروپا تقویت میکند.

فرهنگی

بعد
ـ
زندگی

کیفیت

زیست

بعد
محیطی

اقتصادی

بعد

اجتماعی

بعد


پاسخ دهید