عدالت اطلاعاتی و مشاهده ای بیشترین تأثیر و عـدالتزبانی و توزیعی کمترین تأثیر را بر جو سازمانی دارد. همبستگی سازمانی در حوزهفناوری اطلاعات پورعزت و دیگران
(1392)
استرس شغلی رابطه مثبت و مسـتقی می بـا فرسـودگیعاطفی دارد. اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و اخلاق کاری اسـلامی، بـر رفتارهـای شـهروندی سـازمانی واثربخشی عملکرد تأثیر می گذارند. معادلات
ساختاری معلمان مقطع
راهنمایی مدارس
دخترانه دولتی شهر
ایلام هاشمی و دیگران
(1391)
روش شناسی پژوهش
به طور قطع، روش های مورد استفاده در بررسی رابطه میان دو یا چند متغیـر را مـی تـوان بـه دودسته روش های آماری و روش های ریاضی طبقه بندی کرد. از جمله مهم ترین روش های آمـاریمی توان به روش همبستگی و روش معادلات ساختاری و از جمله مهم تـرین روش هـای ریاضـینیز می توان به روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم (دیمتل)1 اشاره کـرد . مبنـای روش هـایآماری را می توان به قضاوت جمعی پیرامون یک موضوع یا متغیر نسبت داد. در روش های آماری چنانچه بخواهیم حجم وسیعی از متغیرها را بررسی کنیم باید از پرسشنامه هـایی بـا تعـدد سـؤال استفاده کنیم. از طرف دیگر، روش های آماری (همبستگی، رگرسیون و جزآن) تنها نوع اسـتقلالو عدم استقلال میان عناصر را مشخص می کنند، در حالی که روش های ریاضـی از جملـه روشدیمتل به سنجش نظر خبرگان پیرامون یک موضوع یا متغیر می پردازد. در ایـن روش مـی تـوانعلاوه بر تعیین استقلال یا عدم استقلال، جهت و شـدت تأثیرگـذاری را نیـز مشـخص کـرد. در روش های آماری چنانچه بخواهیم مجموعه ای از متغیرها را اولویت بندی کنیم، باید از آزمون های مختلف مانند فریدمن استفاده کنیم. در حالی که روش دیمتل روشی جامع برای بررسی رابطه هـاو اولویت بندی از طریق تعیین تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین متغیر به شمار مـی آیـد . روش ایـنتحقیق با توجه به در نظر گرفتن تعداد زیادی از متغیرها و لزوم تلفیـق قضـاوت پیرامـون رابطـهمیان متغیرها، روشی ریاضی بر مبنای سنجش نظر خبرگان اسـت . جامعـه آمـاری ایـن تحقیـقعبارت است از خبرگان علم رفتار و مدیریت منابع انسانی در شرکت ایران خودرو دیـزل . در ایـنتحقیق با توجه به استفاده از پرسشنامه و روش دیمتل و نیاز به بهره گیری از خبرگان (بین 10 تا 12 نفر) (اصغرپور، 1377)، ده نفر از خبرگان منابع انسانی شرکت ایران خـودرو دیـزل، بـه روشهدف مند قضاوتی به عنوان نمونه انتخاب شدند که آشـنایی بـالایی بـا مسـائل صـنعت و منـابعانسانی داشتند. در این راستا، پرسشنامه تحقیق در قالب مقایسه های زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع و جمع آوری شد. در ادامه، روش دیمتل استفاده شد کـه در ایـن تحقیـق روش پیشـنهادیمورد استفاده جهت مدلسازی روابط میان متغیرها و اولویت بندی آنها تشریح شد.
روش دیمتل برای اولین بار در مرکز تحقیقات ژنو2 معرفی شد. این روش در آن زمـان بـرایحل مسائل پیچیده ای نظیر مسائل قحطی، انرژی، حفاظت از محیط زیست و جزآن استفاده شـد(فونتلا و گابوس، 1976). روش دیمتل یکی از ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاره بر مبنای نظریه گراف است که ما را قادر می سازد تا مسائل را برنامه ریزی و حل کنیم؛ به نحوی که ممکن است برای درک بهتر روابط علیّ نقشه روابط شبکه ای چندین معیار را در گروه علـت / معلـول ترسـیمکنیم. این روش شناسی ممکن است تأییدکننده روابط متقابل میان متغیر/ معیارها یا محدودکننده روابط در روندی توسعه ای و روش مند باشد (چیـو، چـن، تزنـگ و شـائو، 2006؛ تـامورا، ناگاتـا وآکازاوا، 2002؛ لی، ین و هانگ، 2011؛ دالاها، هایاجنه و باتیها، 2011). محصول نهـایی فراینـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 DEMATEL
2. Geneva Research Center
دیمتل تصویری است که پاسخگو بر اساس آن فعالیت های خود را سازمان می دهد و جهت روابط میان معیارها را مشخص می کند (تزنگ، چیانگ و لی، 2007). وو (2008) پنج گام زیـر را بـرایروش دیمتل بر اساس روش فونتلا و گابوس (1976) ارائه کرد (آقایی، 1390).
گام اول. از 10 تا 12 خبره بخواهید مقایسه ای زوجی را میان دو متغیر انجـام دهنـد و چنانچـهمتغیر a بر b تأثیرگذار است، جهت فلش از a به b و چنانچه متغیر b بر a تأثیرگذار است، جهـتفلش از b به a خواهد بود. باید توجه داشت که جهت روابط میان متغیرها دوسویه و شدت روابط نهایی و صورت امتیازدهی باشد (برای مثال، از 0 تا 4، 0 تا 10 یـا 0 تـا 100). سـپس ، میـانگینحسابی (یا هندسی) امتیازهای همه پاسخ دهندگان را محاسبه کرد و به صورت ماتریس M نشان داد. ورودی هر تقاطع نشان دهنده شدت نفوذ است؛ به این معنی که چنانچه تقـاطع 1C در سـطراول و 3C در ستون سوم برابر با 2 باشد، بیانگر آن است که معیار 1C به میزان 2 واحد بـر معیـار3C تأثیرگذار است و جهت تأثیر از سمت معیار 1C به سمت معیـار 3C اسـت . شـکل 1 مثـالی ازچنین نقشه شبکه تأثیرات است. هر حرف نشان دهنده یک معیار در سیستم است. هر پیکان از c به d نشان دهنده تأثیری است که c بر d دارد و میزان تأثیر 4 است.

شکل
1
.
نمونه

تأثیر

نقشه

از

ای

b

c

d

a

3

1

3

2

4

شکل

1

.

نمونه

تأثیر


پاسخ دهید