شفاعتی لاله (2012) در مطالعه خود نشان داد که بین مؤلفـه شـناختی سـرمایه اجتمـاعی بـاکارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، رابطه مثبت و معنـاداری وجـود دارد . بهنـوش(2012) در بررسی رابطه بین سرمایه اجتمـاعی و کـارآفرینی در اداره کـل تربیـت بـدنی اسـتانخراسان، دریافت که بین مؤلفه شناختی سـرمایه اجتمـاعی و تمـامی ابعـاد کـارآفرینی سـازمانی(پیشگامی، نوسازی، نوآوری و ریسکپذیری) رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد . در مطالعـهدیگری، حیدری و رستمی (2012) به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سنقر، در استان کرمانشاه پرداختهانـد . بـر اسـاس یافتـههـایپژوهش، بین مؤلفه شناختی سرمایه اجتمـاعی بـا ابعـاد مختلـف کـارآفرینی سـازمانی (نـوآوری،فرصتشناسی، انعطـافپـذیری، توانمندسـازی، یـادگیری سـازمانی و خلاقیـت) رابطـه مثبـت ومعناداری وجود داشت.
مدل مفهومی
با توجه به مطالب اشارهشده در بخشهای پیشین و در قالب هدف اصلی پژوهش، شامل بررسـی نقش مؤلفههای سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی در سازمان جهـاد کشـاورزی شهرسـتانزاهدان و بر اساس مرور ادبیات نظری و مطالعات تجربی مرتبط، در ایـن بخـش مـدل مفهـومیپژوهش ترسیم شده است (شکل 1).

کارآفرینی
ن
سازما
ی

پیشگامی

نوآوری

ریسکپذیری

نوسازی

مؤلفه
ساختاری

مؤلفه

شناختی

مؤلفه
ابطه
ر
ی
ا

کارآفرینی

ن


پاسخ دهید