تعهد

منفی
.

کار

محل

ساختاری

ابعاد
:

اختیار

(+)

تکرارپذیری

)

(

اجتماعی

حمایت

(+)

شغلی

استرس

)

(

داخت
پر
(
+
)

شغلی

رضایت

(+)

ویژگی

فردی

های

(+)

سازمانی

تعهد

(+)

ماندن

به

تمایل

)

(

خدمت

رک
ت

علامت

(

)

نشان

دهنده تأثیر


پاسخ دهید