آنچه در تعاریف امروزی از نوآوری جلوه گر است، معرفی آن به عنوان یک بخـش کلیـدی درفرایند کارآفرینی است که این در تعریف دراکر (1985) نهفته است و بسـیاری از پژوهشـگران ونظریه پردازان حوزه ی کارآفرینی بر این عقیده صحه میگذارند (Afuah, 1995).
دراکر نوآوری را عملی مختص کارآفرین قلمـداد کـرده کـه بـدین وسـیله کـارآفرین، منـابعارزش زای جدید یا غنای منابع موجود را فراهم میکند که افزایش پتانسیل ارزش را درپی خواهد داشت. در واقع نوآوری فرایندی است که کارآفرین توسط آن، فرصت هـا را بـه ایـدههـا ی قابـلعرضه به بازار تبدیل میکند و به کمک این ابزار است که آنهـا بـه تغییـرات شـتاب مـیبخشـند(Szmytkowski, 2005).
فرایندی بودن نوآوری به عنوان بخش برجسته و قابل تأمل تعاریفی بود که پیش از این ارائـهشد. بدین علت پژوهشگران مختلفی چون، کانتر و روزابت در سال 1988، گری و مورون در سال 1996 و دفت در سال 1984، در خصوص فرایند نوآوری اظهار نظـر کردنـد کـه تفـاوت آنهـا درمراحل مختلف این فرایند است. در جدول شماره ی 1 برخـی از ایـن فراینـد ها ارائـه شـده اسـت(سلطانی، 1378):

جدول 1. فرایند نوآوری از دیدگاه محققان مختلف
تشریح مدل مدل های فرایند نوآوری
در این مدل راه حل تغییر سازمانی بهطور عام و نـوآوری بـهعنـوان نـوعیتغییر به طور خاص اسـت . در ایـن مـدل مشـکل بـین عملکـرد واقعـی وعملکرد مطلوب حس می شود. فرایند نوآوری با ترکیب ابتکارهای داخلـیو مشکلات که شکل گیری ایده را منجر میشود، آغـاز شـده و سـپس بـامراحل ارائه ی مستند طرح؛ تصمیم؛ مشخصکردن امکانـات و تجهیـزاتبرای اجرا و تخصیص منابع ادامه مییابد. فرایند نوآوری از دیدگاه”دفت”
(1984)
در مراحل اولیه شرکت ها تلاش می کنند که مفاهیم زیادی را ارائـه دهنـدکه قابلیت بالقوه شدن را داشته باشند. در مرحله ی بعد ایده های ارائه شده با معیارهایی چون توسعه، بازارهای بالقوه و نقاط ضـعف و قـوت شـرکتبرای توسعه آن ایده بررسی میشود. ایدههای مناسـب انتخـاب و توسـعهداده می شوند. درنهایت تعدادی از آنها به مرحلـه ی آزمـایش مـی رسـند وتجاری خواهند شد مراحل فرایند نوآوری از دیدگاه گری و مرن (6991)
فرایند نوآوری بر چهار گام زیر استوار است:
شکل دادن ایده و فعالیت نوآورانه: نوآوری با درک فرصتهـایجدید توسط فرد یا افراد به دست آمده که توانایی آغاز فرایندهای جدید (متفاوت از فرایندهای موجود سیستم) را دارند.
تشکیل ائتلاف: پس از شکل گیـری ایـده بایسـتی آن را ارائـه داد وحمایت سازمانی را در جهت اجرای آن به دست آورد تا بتوان بـا کسـبمشروعیت از منابع استفاده کرد. مطالعات بر وجود حامی یا دوستانی در سطوح بالای سازمان (Quinn, 1979; Madique,1980) یا وجود ائتلاف های رسمی و غیررسمی (Summers, 1986) تأکید دارند.
تحقق ایده ی نو و عملی کردن آن: گردآوری تیمی برای اجـرایایده، گام سوم است که در این مرحله یـک مـدل اولیـه از ایـده ایجـادمی شود.
انتقال و انتشار: یکی از مراحل مهم فرایند نوآوری انتقـال و توزیـعموفقیت آمیز آن در بازار اسـت (مرحلـه ی کـارآفرینی). در ایـن مرحلـهروابط اجتماعی اهمیت بیشتری نسبت به ویژگیهای فنی ایده ی جدید دارد. مراحل فرایند نوآوری از دیدگاه کانتر و رزابس (1988)
با وجود مدل های زیاد برای فرایند نوآوری، میتوان دو مـدل کلـی را بـرای فراینـد نـوآوریمتصور شد: فرایند کلاسیک نوآوری؛ مدل نوین فرایند نوآوری که در ذیل اشارهای به آنهـا شـدهاست ((Szmytkowski, 2005
فرایند کلاسیک نوآوری
پـیش از آغـاز دوران صـنعتی نـوآوری در اکثـر مواقـع بـه وسـیله ی آزمـایش و خطـا، رخـداد و خوش شانسی نقش اصلی را بازی می کرد. انقلاب صـنعتی کـاربریهـای نظـام منـدی از علـم وفناوری را وارد فرایند نوآوری کرد. این رویداد دیدگاه کلاسـی ک را بنیـان نهـاد کـه بـه نـوآوریبرمبنای اکتشاف های علمی اشاره دارد. اکتشاف های علمی میتوانند به اختراعاتی منجر شوند که برخی از این اختراعات در حوزه ی کسب وکار گسترش یافته و درنهایت به صـورت یـک نـوآوریوارد بازار می شود. نتیجه ی این فرایند مدل آبشاری رو به پایین است کـه در نمـودار شـماره ی 1 مشاهده میکنید:

کشف

علمی

بعد

اختراع

تکنولوژیکی

بعد

نوآوری

کار

و

کسب

بعد

انتشار

و

نتقال
ا

اجتماعی

بعد

کشف

علمی

بعد

اختراع

تکنولوژیکی


پاسخ دهید