و

ارزیابی

بندی
گفتمان

فضای

به

مراجعه

موضوع

ادبیات

مرور

مختلف

منابع
(
روزنامه

،
مجلات

،
ها
سخنرانی
ها
،

و

مصاحبه
…)

پژوهش

موضوع

تعیین

برای

عبارات

انتخاب
کیو

نمونه

کیو

دسته

ایجاد

انتخاب
مشارکت

کنندگان

مرتب

سازی

داده

آماری

تحلیل

ها

جمع


پاسخ دهید