نتیجهی ضریب کندال برای مرحله اول، دوم و سوم دلفی به ترتیب برابر با 3/6، 1/7 و 3/7 بوده که چون این میزان در مرحله دوم و سوم از 7 بیشتر است و نتایج این دو مرحله نزدیک به هم است، در دور سوم، دلفی پایان یافته و نتایج آن قابل استناد است.
براساس نتایج مرحله دلفی، طراحی مدل مفهومی اولیه صورت گرفته و تدوین پرسشنامه براساس دادههای استخراجی از روش دلفی و مدل مفهومی انجام شده است. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرنباخ استفاده شده که برابر با 923/0 است. پس از تأیید پرسشنامه، آنها توزیع و جمع آوری شده است.
برای تعیین حجم نمونه در جامعهی محدود از فرمول زیر برای تعیین تعداد نمونه (n)،
296418265333

استفاده شده است. Nz2 pq
2/n= 2 αبا لحاظ نمودن میزان خطای 05/0،احتمال موفقیت δ (N−1)+zα/2 pq
50/0 و خطای 05/0 و جامعهی هدف به حجم نفر، تعداد نمونهی مورد نیاز برای اینپژوهش 384 نفر تعیین شده است.
با تحلیل نتایج اطلاعات جمعآوری شده، 4 مؤلفه توسط آزمون تحلیل عاملی شناخته شد یافتهو بر اساساین،ای پژوهش مدل نهایی طراحی شده 384 =است.% %25×250×(%96/501)×2+ ((69/1)×0000004)2(03/40000000) =n
از دیدگاه کلمن، در رابطهی اعتماد دو طرف وجود دارند، اعتماد کننده و فرد مورد اعتماد [11] در اکثر تعاریف ارایه شده از اعتماد، سه متغیر اعتماد کننده، اعتماد شونده و زمینه دیده میشود[38].
نگاره1. مدل 3عاملی پاورز

اعتماد
کننده

ز
مینه

اعتماد
شونده

اعتماد

کننده

ز

مینه

اعتماد


پاسخ دهید