(h)  12 1N(h)N(h)i1 Z (X ) Z (xui  ui h)
Z (X ) Z (xvi  vi h)

که در آن، (N(h: تعداد جفتهای جدا شده در فاصـله گـام (h)، (Zu(x: مقدار متغیر اولیه اندازهگیری شده در نقطـ ۀ Zu(x+h) ،i: مقدار متغیر اولیه انـدازه گیـری شـده در موقعیـت مکـانیi+h ، (Zv(x: مق دار متغی ر ثانوی ه ان دازه گی ری ش ده در نقط ۀ i و
(Zv(x+h: مقدار متغیر ثانویه اندازهگیری شده در موقعیت مکانی i+h است. برای مدلسازی واریوگرام دوجانبـه دو متغیـر مـورد بررسی از سه مؤلفۀ اثر قطعهای، حد آستانه و دامنه تأثیر استفاده میشود (25).
بررسی همبسـتگی مکـانی و تحلیـل سـاختار مکـانی بـااستفاده از واریوگرام و واریوگرام دوجانبه، از طریق نرمافـزار 5.1 +GS انجام شد. برای ارزیابی مدل بـرازش داده شـده بـرواریوگرامها، از معیار مجموع مربعات خطا (RSS) کـه بایـددارای مقـادیر ک م باش د، اس تفاده ش د (24). اعتبارس نجی واریوگرام ها براساس ضریب رگرسیون 2R اعتبارسـنجی کـهباید دارای مقـادیر بـالا باشـد، بررسـی گردیـد. ارتبـاط بـینجانداران خاکزی و تاج پوشش گونههـای درختـی از طریـقآنالیز همبستگی و تجزیه و تحلیلهای ژئواستاتیستیک انجـامگرفت.
نتایج
براساس نتایج بهدست آمده، فراوانی، غنا، یکنواختی و تنـوعگونههای درختی در این جنگلها چشمگیر نیست. همچنـین فراوانی، غنا، یکنـواختی و تنـوع تجدیـد حیـات غیرجنسـیبیشتر از زادآوری جنسـی اسـت. خلاصـه آمـاری دادههـایفراوانی و تنوع درختان، تجدید حیات جنسـی و غیرجنسـیبهترتیب در جدولهای 1، 2 و3 آمدهاند. نتایج حاصل از این جدول و آزمون نرمال، نشان داد که توزیـع داده هـا در مـورد
جدول 1. خلاصه آماری دادههای فراوانی و شاخصهای تنوع درختان

چولگ ضریب تغییرات (%) انحراف معیار حداقل حداکثر میانه متغیر میانگین
0/08 38 7/50 6 38 19 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 66/19
-0/82 14 0/42 1/95 3/66 2/99 فراوانی (بعد از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 59/2
-0/79 48 0/26 0 1/07 0/62 0/54 تنوع (قبل از تبدیل)
-1/17 45 0/19 0 0/73 0/48 0/42 تنوع (بعد از تبدیل)
-0/99 12 0/11 0/59 1 0/92 0/89 یکنواختی
0/47 31 0/15 0/16 0/83 0/46 0/48 غنا (قبل از تبدیل)
0/17 25 0/10 0/15 0/61 0/38 0/39 غنا (بعد از تبدیل)
سی جدید حیات جن ای تنوع ت و شاخصه

فراوانی
. خلاصه آماری دادههای جدول 2
چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار ضریب تغییرات (%) میانه متغیر میانگین
1/59 57 7/55 1 40 11 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 400 مترمربعی 91/13
-0/38 20 0/52 0/69 3/71 2/48 فراوانی (بعد از تبدیل) 35/2
0/18 81 0/35 0 1/15 0/42 تنوع (قبل از تبدیل) 34/0
-0/10 75 0/25 0 0/77 0/35 تنوع (بعد از تبدیل) 33/0
-0/43 16 0/14 0/5 1 0/82 یکنواختی 58/0
0/29 41 0/25 0/16 1/33 0/6 غنا 6/0
غیرجنسی شاخصهای تنوع تجدید حیات

اوانی و
جدول 3. خلاصه آماری دادههای فر
چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار ضریب تغییرات (%) میانه متغیر میانگین
1/39 78 2/35 0 11 3 فراوانی (قبل از تبدیل) تعداد در پلات 100 مترمربعی 99/2
-0/17 47 0/58 0 2/48 1/39 1/22 فراوانی (بعد از تبدیل)
0/4 108 0/38 0 1/10 0 0/35 تنوع (قبل از تبدیل)
0/253 103 0/28 0 0/74 0 0/27 تنوع (بعد از تبدیل)
-2/80 29 0/26 0 1 1 0/88 یکنواختی (قبل از تبدیل)
-3/05 29 0/18 0 0/69 0/69 0/62 یکنواختی (بعد از تبدیل)
-0/58 48 0/43 0 1/73 1 0/9 غنا (قبل از تبدیل)
-1/123 40 0/25 0 1/01 0/69 0/61 غنا (بعد از تبدیل)

همه متغیرها بهجز شاخصهای یکنواختی درختان، یکنواختی و غنای تجدید حیات جنسی از توزیع نرمـال پیـروی نمـیکننـد.اگرچه توزیع نرمال دادهها شرط لازم و ضروری پـردا زشهـایزمینآماری نمیباشـد، لـیکن درصـورت نرمـال بـودن دادههـا،تخمینهای زمینآماری میتواننـد از دقـت بـالاتری برخـوردارباشند (11 و 14). بههمین دلیل سعی در نرمال کـردن دادههـایغیرنرمال گردید. داده ها بهصورت لگاریتم پایه طبیعی تبـدیلشـدند. امـا از آنجـا کـه در بعضـی از نقـاط نمونـهبـرداری، مشاهدات صفر بودند تبـدبل بـه صـورت (Ln(1+x)) انجـامگرفت (11 و 13). لازم بهذکر است که پس از تبدیل دادههـادر مورد همۀ متغیرها ضریب تغییرات کاهش یافت.
هـمچنـین، بـا مقایسـه واریـوگرام متغیرهـا (متغیرهـای غیرنرمال)، در دو حالت تبدیل شده و بدون تبدیل (دادههای اصلی) مشخص شـد در صـورتیکـه داده هـا تبـدیل شـوند،واریوگرامهـا دارای شـکل هنجـارتری هسـتند. بنـابراین، در مورد این متغیرهـا کـه تبـدیل باعـث بهبـود وضـعیت شـد،واریوگرامها براساس دادههای تبدیل شده محاسبه شدند (5)، اما واریوگرام مربوط به شاخصهای یکنواختی درختان، غنـاو یکنواختی تجدید حیات جنسی براسـاس داده هـای اصـلی محاسبه شدند.

همبستگی تنوع تجدید حیات جنسی و غیرجنسی با تنـوع درختان
نتایج همبستگی بیانگر این است که شاخصهای تنوع تجدید حیات جنسی و غیرجنسـی همبسـتگی معنـیداری بـا تنـوعدرختان ندارند. بهخاطر وجود همبستگی مکـانی در متغیرهـاکاربرد آمار کلاسیک و همبستگی پیرسون محدود شده و بـهارتباط متغیرها دست نخواهیم یافت (24 و 33).

ساختار تغییرات مکانی واریوگرام
با بررسی واریوگرامهای رویـه ای، ناهمسـانگردی مشخصـیمشاهده نشد. بنابراین، با توجه به همسانگرد بودن متغیرهـایمورد بررسی، واریوگرامهـای همـه جهتـۀ آنهـا تهیـه و مـدلمناسب برازش داده شد (شکل 1).
مطالعه واریوگرامها حضور همبستگی مکانی را بهجـز درمورد شاخصهای یکنواختی درختان، تجدید حیات جنسـیو تجدید حیات غیرجنسی نشان داد. شـایان ذکـر اسـت کـهفراوانی، شاخصهای تنوع (Shannon) و غنـا(Menhinick) درختان و شاخص تنوع (Shannon) تجدید حیات جنسـی وتجدید حیات غیرجنسی از مدل نمایی، فراوانـی و شـاخصغنا (Menhinick) تجدید حیات جنسی و همچنـین فراوانـیشاخص غنا (Menhinick) تجدید حیات غیرجنسی از مـدلکروی تبعیت نمودهاند.
پارامترهای به دسـت آمـده از واریـوگرامهـا و مـدلهـایب رازش داده شـده ب ر آنه ا، در م ورد بیش تر ش اخص ه ا، همبستگی مکانی متوسط را نشان مـی دهنـد. بـهگونـه ای کـهفراوانی و شاخصهـای تنـوع و غنـای درختـان، فراوانـی وشاخصهای تنوع و غنا تجدید حیـات جنسـی و فراوانـی وشاخصهای تنـوع و غنـا تجدیـد حیـات غیرجنسـی دارایهمبستگی مکانی متوسط میباشند (جدولهای 4، 5 و 6). در تحقیق حاضر، میزان اثر قطعهای در مـورد فراوانـی درختـان50٪ ، تنوع 49٪ و غنا 50٪ حد آستانه میباشد (جـدول 4)، این پارامتر در مورد فراوانی تجدید حیات جنسی 50٪، تنوع آن 50٪ و غنا ی آن 38٪ حدآسـتانه (جـدول 5) و در مـورد فراوانی تجدید حیات غیرجنسی 50٪، تنوع 50٪ و غنـا 43٪ زادآوری غیرجنسی حدآستانه است (جدول 6). براساس این نتایج، کلیه متغیرهای مورد بررسی دارای همبسـتگی متوسـطبودند.
دامنه تأثیر واریوگرامها، فاصلهای است که در مـاورای آنمشاهدات همبستگی مکانی نداشته و میتوان آنها را مسـتقلاز یکدیگر محسوب کـرد. چنـین فاصـلهای حـد همبسـتگیمکانی خصوصیت موردنظر را مشخص نموده و اطلاعاتی در رابطه با حداقل فاصله نمونهبرداری ارائه مـی کنـد (5 و 11).

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

(
الف
)

(
ب
)

(
ط
)

(
ی
)

(
ج
)

Semi-variance

(
د
)

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

Semi-variance

(
ح
)

(
ز
)

(
ه
)

(
و
)


پاسخ دهید