مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 163-184-1

بهبود و اصلاح: فعالیتهای نگهداری و بهبود مستمر در این سامانه مدیریتی. قوانین و استانداردهای امنیت اطلاعات سیستمهای متعددی در کشورهای گوناگون بـرای ایجـاد امنیـت اطلاعـات سـازمانی تـدوین وپیشنهاد شده است. در کشور آمریکا، سیستمهای ادامه مطلب…

By 92, ago