مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق

      فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه چکیده …………………………………………………………………………… 1                                        فصل اول – کلیات الف-بیان مسأله و سوال پژوهش …………………………………………………………………………… 3 ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………… 6 ج-فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………… 7 د-روش تحقیق…………………………………………………………………………… 7 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق IJAE-v4n13p89-en-001-1

Downloaded from ijae.iut.ac.ir at 16:30 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.ijae.4.13.89 ] مقدمهواژه تنوع زیستی یا گوناگونی زیستی در برگیرنده تمامی مراحل تنوع و تغییرپذیری موجودات زنـده، درون جوامـع و بـین آنهـااست. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله IJAE-v4n14p1-en-001-1

فراوانی وقوع شکل 2. توزیع گونه مـورد مطالعه برروی هر یک از متغیرهای زیست جغرافیـایی (خطهای مشکی) میتواند از توزیع مجموعه سلولهای منطقه مورد مطالعه (نوار خاکستری) در خصوص آن متغیر زیست جغرافیایی متفاوت باشد. ادامه مطلب…

By 92, ago